فایل ورد مقاله بررسي رابطه همدلي و خودشکوفايي در کارکنان هلال احمر

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه همدلي و خودشکوفايي در کارکنان هلال احمر دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه همدلي و خودشکوفايي در کارکنان هلال احمر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه همدلي و خودشکوفايي در کارکنان هلال احمر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه همدلي و خودشکوفايي در کارکنان هلال احمر :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
زهرا رزمی سوها – دانشجو، کارشناسیارشد روانشناسیعمومی، گروه علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشکده و دانشگاه محقق اردبیلی،
مهران رزمی سوها – دانشجو، کارشناسیارشد روانشناسیبالینی، گروه علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشکده و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
بهنام رزمی سوها – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی مدیریت نیروی انسانی، گروه مدیریت، دانشکده علومانسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه همدلی و خودشکوفایی کارکنان هلالاحمر شهرستان آستارا میباشد. روش بررسی:برای دستیابی به این مهم 86 نفر از کارکنان هلالاحمر به روش نمونهگیری تصادفیساده به عنوان نمونه پژوهش حاضر انتخاب شدند. ابزار به کار گرفته شده پرسشنامه همدلی 21 گویهای دیویس و پرسشنامه خودشکوفایی 22 گویهای اسماعیلخانی و همکاران میباشد. نتایج آزمون پس از نمرهگذاری با آزمون آماری همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافتهها: نتایج حاصل از یافتههای آماری نشان داد بین همدلی و خودشکوفایی کارکنان هلالاحمر رابطهمعنیدار وجود دارد. همچنین بین دغدغههای همدلانه و خودشکوفایی، و بین آشفتگیشخص و خودشکوفایی رابطه معنیداری وجود داشت. ولی بین دیدگاهگرایی و خودشکوفایی رابطه معناداری یافت نشدsig=6068 نتیجهگیری: نتایج این تحقیق نشان داد که افراد خودشکوفا میزان همدلی بالایی داشتند و لذا افرادی که خودشکوفا هستند با مصدومین و مجروحین حس همدلی و همحسی خوبی برقرار کرده و همچنین در این پژوهش میزان خودشکوفایی افراد در پیشبینی میزان همدلی امدادگران با مصدومین از اهمیت ویژه برخوردار است

توضیحات بیشتر