فایل ورد مقاله بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي باعزت نفس دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي باعزت نفس دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي باعزت نفس دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي باعزت نفس دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي باعزت نفس دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
زهرا علی زاده – مربی گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور
هادی کرامتی – گروه روان شناسی واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، ، کرمانشاه، ایران
هنگامه جشنی – گروه روان شناسی واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، ، کرمانشاه، ایران سوم

چکیده:
این پژوهش به منظوربررسی رابطه ویژگی های شخصیتی باعزت نفس دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات شهرستان کرمانشاه انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات شهرستان کرمانشاه در سال 1333 می باشد که تعداد آنها 0011 نفر است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 101 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و تعداد 111 پرسشنامه تحلیل گردید. ابزار گردآوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه استاندارد عزت نفس کوپراسمیت و شخصیت آیزنگ است. دراین پژوهش پایایی پرسشنامه هابرروی یک نمونه ی 01 نفری ازآزمودنیها ) دانشجویان دختر و پسر ( انجام شد و برآورد آماری آنها ازطریق آلفای کرونباخ برای ویژگی های شخصیتی از نظر درون گرایی- برون گرایی 0/83ثبات هیجانی 0/79 و دروغ سنج 0/78 و عزت نفس 0/89 به دست آمده است. داده های پژوهش با استفاده ازنرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته که نتایج حاکی ازاین است که بین ویژگی شخصیتی درونگرا با عزت نفس رابطه معناداری وجود ندارد. بین ویژگی شخصیتی برونگرا با عزت نفس رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و میتوان 34/8 درصد از واریانس عزت نفس دانشجویان را از روی ویژگی شخصیتی برونگرا ی آنان تبیین کرد. میزان عزت نفس دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر است

توضیحات بیشتر