فایل ورد مقاله بررسي رابطه ميان جنسيت محل زندگي و شرايط اقتصادي بارفتارشهروندي درمحيطهاي ورزشي شهرمشهد

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه ميان جنسيت محل زندگي و شرايط اقتصادي بارفتارشهروندي درمحيطهاي ورزشي شهرمشهد دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه ميان جنسيت محل زندگي و شرايط اقتصادي بارفتارشهروندي درمحيطهاي ورزشي شهرمشهد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه ميان جنسيت محل زندگي و شرايط اقتصادي بارفتارشهروندي درمحيطهاي ورزشي شهرمشهد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه ميان جنسيت محل زندگي و شرايط اقتصادي بارفتارشهروندي درمحيطهاي ورزشي شهرمشهد :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
محمد ویسی – دانشجو دکتری جامعه شناسی ورزش جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشکده علوم و تحقیقات تهران
محمدرضا بنی اسدی – دانشجوی دکتری جامعه شناسی ورزش جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
عباس عابد – دانشجوی دکتری جامعه شناسی ورزش جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
غلامرضا نودهی – دانشجوی دکتری جامعه شناسی ورزش جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
هدف ازاین پژوهش بررسی رابطه جنسیت محل زندگی و شرایط اقتصادی بارفتارشهروندی درمحیطهای ورزشی شهرمشهد بود تحقیق ازنوع پیمایشی بوده و جامعه اماری آن شامل تمامی ورزشکاران دانش اموز شهرمشهد درسال 1393 1422 نفر است که ازمیان آ«ها تعداد 310 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خ وشه ای انتخاب شده و به دوگروه پسر/دختر تقسیم شدند ازپرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری نظر متخصصین و پایایی آن به تایید رسید الفای کرونباخ r=0/74 برای ازمون فرضیه ها ازروش اماری ANOVA استفاده شد یافته ها نشان داد که درمیزان رفتارهای پرخطر و جنسیت تفاوت معنی داری وجود دارد p<005 ونتایج ازمون انالیز واریانس بین محل زندگی و وضعیت اقتصادی با رفتارهای شهروندی تفاوت معنی داری وجود دارد و تست تعیبی شفه حاکی ازتفاوت بارز بین گروه اول و سوم دروضعیت اقتصادی و گروه اول و چهارم درمحل زندگی بود 1/417وf:1/198 بطور کلی میتوان گفت که بین میزان رفتارهای شهروندی با سه متغیر جنسیت محل زندگی و شرایط اقتصادی رابطه وجود دارد

توضیحات بیشتر