فایل ورد مقاله بررسي رابطه کيفيت زندگي با فرسودگي تحصيلي دانشجويان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه کيفيت زندگي با فرسودگي تحصيلي دانشجويان دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه کيفيت زندگي با فرسودگي تحصيلي دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه کيفيت زندگي با فرسودگي تحصيلي دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه کيفيت زندگي با فرسودگي تحصيلي دانشجويان :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:18
نویسنده(ها):
ایران شاهرخی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و مدرس مدعو دانشگاه پیام نور جیرفت

چکیده:
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور جیرفت درسال تحصیلی 49 49 بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیهی دانشجویان – کارشناسی رشته علوم تربیتی 041 نفر بود که به استناد جدول تعیین حجم نمونه مورگان، 029 نفر نمونه آماری انتخاب شدند. نمونهگیری به روش تصادفی ساده انجام شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت WHO-QOL-BREF و فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران 0441 بودند. برای تجزیه و تحلیل دادهها ازروشهای ماتریس همبستگی، تحلیل رگرسیون چندگانه، آزمون T مستقل و آزمون لوین استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. بین هر چهار مؤلفه کیفیت زندگی سلامت جسمانی، سلامت روانشناختی، روابط اجتماعی، محیط زندگی و فرسودگی تحصیلی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. بین میانگین نمرات فرسودگی تحصیلی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود داشت و فرسودگی تحصیلی پسران بیشتر از دختران بود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هر چهار مؤلفه کیفیت زندگی، فرسودگی تحصیلی دانشجویان را پیشبینی مینمایند و مؤلفه محیط زندگی پیشبینی کننده بهتری برای فرسودگی تحصیلی دانش جویان هست.

توضیحات بیشتر