فایل ورد مقاله بررسي رابطه رهبري تحول آفرين مديران و خلاقيت معلمان مورد: دبيرستانهاي دولتي دخترانه ناحيه يک شهرکرمان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه رهبري تحول آفرين مديران و خلاقيت معلمان مورد: دبيرستانهاي دولتي دخترانه ناحيه يک شهرکرمان دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه رهبري تحول آفرين مديران و خلاقيت معلمان مورد: دبيرستانهاي دولتي دخترانه ناحيه يک شهرکرمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه رهبري تحول آفرين مديران و خلاقيت معلمان مورد: دبيرستانهاي دولتي دخترانه ناحيه يک شهرکرمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه رهبري تحول آفرين مديران و خلاقيت معلمان مورد: دبيرستانهاي دولتي دخترانه ناحيه يک شهرکرمان :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:18
نویسنده(ها):
فهیمه کریمی – دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
مریم رشیدی – دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
جبار گراوند – دانشجو دکتری DBE ، دانشگاه صنایع و معادن.

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رهبری تحول آفرین مدیران و خلاقیت معلمان دبیرستانهای دولتی دخترانه ناحیه یک شهرکرمان می باشد و روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه معلمان دبیرستان های دولتی دخترانه شهرکرمان می باشد. روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی بوده است .جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندار شده MLQ برای رهبری تحول آفرین و پرسشنامه استاندارد شده رندسیپ برای خلاقیت استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، مانند فراوانی، درصد، میانگین همچنین آمار استنباطی، مانند آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. نتیجه سوال اصلی پژوهش حاکی از آن است بین دو متغیر رهبری تحول آفرین مدیران و خلاقیت معلمان رابطه مستقیم و مثبتی 558 = r وجود دارد که این رابطه در سطح معنی دار است. / آلفای 01 نتیجه سوال اول فرعی پژوهش حاکی از آن است که بین ترغیب ذهنی و خلاقیت معلمانن رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. ضریب همبستگی بین این دو متغیرr=00/624 درسطح 0/01 معنی دار است نتیجه سوال دوم فرعی پژوهش حاکی از آن است که بین مؤلفه نفوذ آرمانی و خلاقیت معلمان رابطه مستقیم و مثبتی r=0/530 وجود دارد که در سطح آلفای0/01 معنی دار است.نتیجه سوال سوم فرعی پژوهش حاکی از آن است که بین مؤلفه انگیزش الهام بخش و خلاقیت رابطه مستقیم و مثبتی r=0/629 وجود دارد که در سطح آلفای 0/01 معنی دار است

توضیحات بیشتر