فایل ورد مقاله بررسي تاثيرجايگاه ميراگرجرمي تنظيم شده درکاهش پاسخ لرزه اي سازه فلزي غيرخطي بارفتارواقعي

لینک دانلود

توضیحات بیشتر