فایل ورد مقاله بررسي رابطه رکود دانش، يادگيري سازماني و هوشمندي انساني ساختاري آموزش و پرورش شهرستان آمل

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه رکود دانش، يادگيري سازماني و هوشمندي انساني ساختاري آموزش و پرورش شهرستان آمل دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه رکود دانش، يادگيري سازماني و هوشمندي انساني ساختاري آموزش و پرورش شهرستان آمل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه رکود دانش، يادگيري سازماني و هوشمندي انساني ساختاري آموزش و پرورش شهرستان آمل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه رکود دانش، يادگيري سازماني و هوشمندي انساني ساختاري آموزش و پرورش شهرستان آمل :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
سیدجواد حسینیان – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد ساری
رضا پاشا – کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
عباس بزرگ زاده – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد ساری
فیروزه حاجی پور – کارشناس آموزش ابتدایی

چکیده:
امروزه دانش در سازمان ها اهمیت ویژه ای یافته و مدیریت موفق دانش مشخصه اصلی بقای یک سازمان است. موانعی بر سر راه مدیریت موفق و موثر دانش وجود دارد. در این تحقیق، یکی از موانع مدیریت دانش تحت عنوان رکود دانش مطرح شده و ارتباط آن با یادگیری سازمانی و هوشمندی انسانی- ساختاری آموزش و پرورش شهرستان آمل مورد بررسی قرار می گیرد. بدین صورت که ابتدا با مطالعه و بررسی متون علمی، ادبیات تحقیق در زمینه رکود دانش سازمانی، یادگیری سازمانی و هوشمندی انسانی- ساختاری تدوین شده است. پژوهش پیش رو، از نظر هدف کاربردی و از دید روش، در دسته پژوهش های توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری آن، کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان آمل به حجم 4044 نفر هستند که برای جمع آوری داده ها، تعداد 353 پرسشنامه میان نمونه آماری توزیع شد. نمونه گیری به روش نمونه برداری تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان صورت گرفته است. جهت گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شد. آزمون مدل مفهومی با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون وبا بکارگیری نرم افزارSPSS انجام شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد، میان رکود دانش، یادگیری سازمانی و هوشمندی انسانی-ساختاری رابطه معناداری وجود دارد. همچنین رابطه میان مولفه های رکود دانش، یادگیری سازمانی و هوشمندی انسانی- ساختاری نیز تائید شد.

توضیحات بیشتر