فایل ورد مقاله تأثيرميزان رطوبت و نوع رقم دانه ذرت برخواص فيزيکوشيميايي پاپ کورن و ارائه مدل هاي رياضي مربوطه

لینک دانلود

توضیحات بیشتر