فایل ورد مقاله بررسي رابطه جنسيت، پايگاه اقتصادي و خويشاوندي با رضايت شغلي کارکنان ادارات شهرستان آبدانان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه جنسيت، پايگاه اقتصادي و خويشاوندي با رضايت شغلي کارکنان ادارات شهرستان آبدانان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه جنسيت، پايگاه اقتصادي و خويشاوندي با رضايت شغلي کارکنان ادارات شهرستان آبدانان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه جنسيت، پايگاه اقتصادي و خويشاوندي با رضايت شغلي کارکنان ادارات شهرستان آبدانان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه جنسيت، پايگاه اقتصادي و خويشاوندي با رضايت شغلي کارکنان ادارات شهرستان آبدانان :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
محمد ویسی – دانشجو، دکترای جامعه شناسی ورزش، جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.
مجتبی باقری – دانشجو، دکترای جامعه شناسی ورزش، جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.
حشمت اله نظری – دانشجو، کارشناسارشد تکنولوژی آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی.
اکرم باقری – دانشجو، کارشناسارشد، روانشناسی عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه الزهرا.

چکیده:
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه جنسیت، پایگاه اقتصادی و خویشاوندی با رضایت شغلی کارکنان ادارات شهرستان آبدانان بود. تحقیق از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن شامل تمامی کارکنان شهر آبدانان در سال 133 111 نفر است که از میان آنها با توجه به جدول مورگان تعداد 252 نفر، به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شده و به دوگروه آقا/خانم تقسیم شدند. ازدو پرسشنامه، استاندارد رضایت شغلی اسپکتور، 1331 و محققساخته استفاده شد که روائی صوری نظرمتخصصین و پایایی آن به تأئید رسید آلفای کرونباخ 82 r= . برای آزمون فرضیهها از روش آماری آزمون مجذور کای خی دو برای متغییرهای اسمی استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که بین نسبت خویشاوندی، پایگاه اقتصادی، و جنسیت با رضایت شغلی در سطح 25 p< رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب vکرامر نشان داد که متغییر نسبت خویشاوندی از سایر متغیرهای پژوهش به شدت بیشتری با رضایت شغلی رابطه دارد 2/414 = v کرامر. به طور کلی میتوان گفت که بین میزان رضایت شغلی کارکنان با سه متغییر جنسیت، پایگاه اقتصادی و خویشاوندی رابطه وجود دارد .

توضیحات بیشتر