فایل ورد مقاله بررسي رابطه تعارض سازماني با خلاقيت کارکنان در بانک توسعه تعاون استان لرستان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه تعارض سازماني با خلاقيت کارکنان در بانک توسعه تعاون استان لرستان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه تعارض سازماني با خلاقيت کارکنان در بانک توسعه تعاون استان لرستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه تعارض سازماني با خلاقيت کارکنان در بانک توسعه تعاون استان لرستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه تعارض سازماني با خلاقيت کارکنان در بانک توسعه تعاون استان لرستان :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:16
نویسنده(ها):
هادی فراست – مدرس دانشگاه لرستان ، کارشناسی ارشد ، مشاوره شغلی، گروه مشاوره ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه اصفهان
صیاد رحمانپور – کارمند بانک ، کارشناسی ارشد ، مدیریت منابع انسانی ، گروه مدیریت ، دانشکده تحصیلات تکمیلی اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تعارض سازمانی با خلاقیت کارکنان در بانک توسعه تعاون استان لرستان اجراء شد.جامعه آماری شامل تمامی کارکنان بانک توسعه تعاون بود. تعداد جامعه کارکنان 101 نفر می باشد، که از این تعداد، 48 نفر 48 مرد ، 00 زن به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه پرسشنامه تعارض سازمانی و پرسشنامه خلاقیت بود ،که به منظور بررسی رابطه مولفه های سیالی ، بسط ، ابتکار ، انعطاف با تعارض سازمانی تنظیم گردید. در تحلیل روایی پرسشنامه ها مقدار همبستگی اسپیرمن همسانی درونی بین سؤالات پرسشنامه تعارض سازمانی برابرr=0/724 و پرسشنامه خلاقیت r=0/76 و برای تحلیل پایایی ضریب الفای کرونباخ برای پرسشنامه تعارض سازمانی برابر 0/877 و پرسشنامه خلاقیت برابر 0/789 بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از روشهای آماری توصیفی مانند توزیع فراوانی ، درصد ، نمودار ستونی، میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی ، تحلیل رگرسیون دو متغیری و تحلیل واریانس دو راهه استفاده گردید.نتایج نشان داد که در بررسی رابطه بین خلاقیت با تعارض سازمانی رابطه منفی ، معکوس و معنادار وجود دارد ، مقدار رابطه -0/26 باسطح معناداری 0/017 همچنین باتوجه به اینکه مقدارضریب تعیین درتعارض سازمانی برابر با 0/067 محاسبه گردید به میزان 0/067 از تغییرات متغیر وابسته که تعارض سازمانی می باشد، به وسیله متغیر پیش بین خلاقیت تبیین گردید.

توضیحات بیشتر