فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين يادگيري سازماني و توانمند سازي کارکنان بانک ملي شهرستان کرمانشاه

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين يادگيري سازماني و توانمند سازي کارکنان بانک ملي شهرستان کرمانشاه دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين يادگيري سازماني و توانمند سازي کارکنان بانک ملي شهرستان کرمانشاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين يادگيري سازماني و توانمند سازي کارکنان بانک ملي شهرستان کرمانشاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين يادگيري سازماني و توانمند سازي کارکنان بانک ملي شهرستان کرمانشاه :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:20
نویسنده(ها):
مهدی حسین پور – دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه،کرمانشاه
میثم عربی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه،کرمانشاه ، ایران
فخرالدین مظاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه،کرمانشاه ، ایران

چکیده:
در دنیای رقابتی امروز، تنها مزیت رقابت پایدار هر سازمانی افراد آن و نقش تمامی آنان در موفقیت سازمان می باشد که این امر از طریق توانمندسازی و یادگیرنده بارآوردن کارکنان و سازمان میسر است. به این ترتیب هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین یادگیری سازمانی وتوانمند سازی کارکنان بانک ملی شهرستان کرمانشاه می باشد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده، جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، شامل کلیه کارکنان بانک ملی شهرستان کرمانشاه به تعداد 222 نفر می باشد؛ که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و با مراجعه به جدول کرجسی و مورگان تعداد 126 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . برای گردآوری دادهها، از پرسشنامه توانمند سازی شورت و راینهارت 1992 و پرسشنامه یادگیری سازمانی لینا و همکاران 2222 استفاده شد. برای تعیین ضریب پایایی پرسشنامه ها از آزمون ضریب الفای کرونباخ استفاده شد که مقدار ضریب به دست آمده برای دو پرسشنامه مذکور به ترتیب 92 % و 56 % به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل دادهها در بخش آمار استنباطی از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف جهت تشخیص توزیع نرمال داده ها ، ضریب همبستگی پیرسون به منظور تعیین رابطه بین مولفه ها ، و تحلیل رگرسیون چندگانه جهت تعیین سهم متغیرها در پیش بینی، مورد استفاده قرار گرفت در بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندی سازی کارکنان بانک ملی شهرستان کرمانشاه ، مقدار ضریب همبستگی 2/339 و ارزش P برابر 2221 / می باشد. با توجه به این که مقدار P<2/26 لذا فرض صفر رد شده و فرضیه تحقیق مورد تایید قرار می گیرد. از جمله نتایج مهم به دست آمده در پژوهش حاضر این بود که بین هر یک از ابعاد یادگیری سازمانی با توانمند سازی کارکنان ارتباط معنی دار و بالایی وجود دارد. یافته های حاصل از رگرسیون چندگانه نیز نشان می دهد که ابعاد یادگیری سازمانی با هم توانسته اند تبیین معنی داری از توانمند سازی کارکنان به دست بدهند. بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده در قسمت یافتههای پژوهش بین دو متغیر یادگیری سازمانی و توانمند سازی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد در کل ابعاد یادگیری سازمانی قادر بودن 32 درصد از واریانس متغیر توانمند سازی را تبیین و پیش بینی نمایند.

توضیحات بیشتر