فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين معنويت در محيط کار و استرس شغلي دبيران مقطع متوسطه شهر دزفول

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين معنويت در محيط کار و استرس شغلي دبيران مقطع متوسطه شهر دزفول دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين معنويت در محيط کار و استرس شغلي دبيران مقطع متوسطه شهر دزفول  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين معنويت در محيط کار و استرس شغلي دبيران مقطع متوسطه شهر دزفول،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين معنويت در محيط کار و استرس شغلي دبيران مقطع متوسطه شهر دزفول :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:24
نویسنده(ها):
زهرا پورسراج – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران.
رحمان نورعلی زاده – دکترای مدیریت آموزشی، استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران.

چکیده:
هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار و استرس شغلی دبیران مقطع متوسطه شهر دزفول است. جامعه آماری این تحقیق همبستگی را کلیه دبیران مدارس متوسطه اول و دوم دخترانه شهر دزفول تشکیل داده اند که تعداد آنها 097 نفر است. از بین این تعداد با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان و کرجسی 207 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری اظلاعات از دو پرسشنامه ی معنویت در محیط کار میلیمن و همکاران 2772 و پرسشنامه ی استرس شغلی کوپر 2772 استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها با استفاده از نظرات اساتید و اجرای آزمایشی تأیید شد و ضریب پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای معنویت در محیط کار0/88 و برای استرس شغلی 0/91 بدست آمد که ضریب قابل قبولی میباشد. تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در سطح آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد، میانگین، انحراف معیار، واریانس، کمترین و بیشترین، رسم نمودار و در سطح آمار استنباطی شامل آزمون کولموگروف اسمیرنوف، – آزمون همبستگی، آزمون تحلیل واریانس، آزمون توکی و رگرسیون چندگانه وبا استفاده از نرم افزار spss صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد بین معنویت در محیط کار و استرس شغلی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد و با بالا رفتن معنویت در محیط کار، استرس شغلی کاهش می یابد. ضریب همبستگی این دو متغیر -0/58 می باشد و مؤلفه های معنویت در محیط کار در پیش بینی کنندگی استرس شغلی نقش خوبی ایفا میکنند

توضیحات بیشتر