فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين عدالت سازماني و وجدان کاري کارکنان بانکهاي دولتي شهرستان آستارا

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين عدالت سازماني و وجدان کاري کارکنان بانکهاي دولتي شهرستان آستارا دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين عدالت سازماني و وجدان کاري کارکنان بانکهاي دولتي شهرستان آستارا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين عدالت سازماني و وجدان کاري کارکنان بانکهاي دولتي شهرستان آستارا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين عدالت سازماني و وجدان کاري کارکنان بانکهاي دولتي شهرستان آستارا :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
بهنام رزمی سوها – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی مدیریت نیروی انسانی، گروه مدیریت، دانشکده علومانسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
پوران صورتی – مربی، دکتری، مدیریت ، گروه مدیریت، دانشکده علومانسانی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
سیده فتانه مقیمی – مربی، کارشناسی ارشد، مدیریت ، گروه مدیریت، دانشکده علومانسانی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و وجدانکاری کارکنان بانکهای دولتی شهرستان آستارامیباشد. روش بررسی: تحقیق حاضر کمی و از حیث هدف توصیفی، بر اساس منطق نتیجه کاربردی، و به روش همبستگی و با استراتژی پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان بانکهای دولتی به تعداد 176 نفر که تعداد نمونه 116 نفر برآورد گردید که از این تعداد 68 پرسشنامه شرایط بررسی را داشت. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه استاندارد میباشد. یافتهها: نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی پیرسون رابطه مستقیم و معناداری را بین عدالت سازمانی و مولفههایش عدالت رویهای، توزیعی،بینفردی و اطلاعاتی با وجدان کای در سطح=001 نشان داد. نتیجهگیری: با توجه به یافتههای تحقیق عدالت سازمانی تأثیر مستقیمی بر وجدان کاری کارکنان میگذارد در نتیجه با افزایش عدالت سازمانی وجدان کاری نیز تقویت مییابد. از بین متغییرهای مستقل مورد مطالعه بیشترین سهم با ضریب بتا 080 در تبیین متغیر وجدان کاری مربوط به مؤلفه عدالت بین فردی میباشد با استفاده از رگرسیون این نتیجه بدست آمد که عوامل عدالت سازمانی اهمیتی به ترتیب زیر میباشند: 1 عدالت بین فردی 2 عدالت توزیعی که این نتایج ضرورت برنامهریزی دقیق جهت افزایش عدالت سازمانی را آشکار میکند

توضیحات بیشتر