فایل ورد مقاله مدلسازي عددي اثر تغيير ابعاد سرريزهاي جانبي احداث شده در کانالهاي طبيعي با بستر فرسايشي بر عملکرد هيدروليکي آنها

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله مدلسازي عددي اثر تغيير ابعاد سرريزهاي جانبي احداث شده در کانالهاي طبيعي با بستر فرسايشي بر عملکرد هيدروليکي آنها دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله مدلسازي عددي اثر تغيير ابعاد سرريزهاي جانبي احداث شده در کانالهاي طبيعي با بستر فرسايشي بر عملکرد هيدروليکي آنها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله مدلسازي عددي اثر تغيير ابعاد سرريزهاي جانبي احداث شده در کانالهاي طبيعي با بستر فرسايشي بر عملکرد هيدروليکي آنها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله مدلسازي عددي اثر تغيير ابعاد سرريزهاي جانبي احداث شده در کانالهاي طبيعي با بستر فرسايشي بر عملکرد هيدروليکي آنها :


محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
حسین کاهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازههای هیدرولیکی، دانشگاه علوم و تحقیقات هرمزگان
محمد رستمی – دکترای عمران آب، استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
سیروس ارشادی – دکترای عمران هیدرولیک، استادیار دانشگاه هرمزگان

چکیده:
تخمین صحیح میزان دبی عبوری از روی سرریزهای جانبی در کانالهای با بستر فرسایشی یکی از مسائل مهم طراحی این نوع از سازههای هیدرولیکی میباشد. معمولاً طراحی این سازهها بر اساس پیش فرض های مربوطبه طراحی با آب خالص و بدون لحاظ تغییرات مورفولوژیکی بستر انجام می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی کارایی مدل عددی CCHE2 D در شبیهسازی میزان آبگیری سرریزهای جانبی از آبراهه اصلی در شرایطبستر ثابت و فرسایشی برای دو طول 3 و 6 متری و مقایسه نتایج آن با نتایج مدل آزمایشگاهی موجود میباشد. انطباق نتایج مدل عددی با دادههای آزمایشگاهی بیانگر دقت مناسب مدل عددی )خطایی حدود 11 درصد( درپیشبینی مشخصات هیدرولیکی سرریزجانبی در شرایط تغییر مورفولوژی بستر میباشد. نتایج نشان داد که تغییرات مورفولوژیکی بستر آبراهه اصلی در مجاورت سرریز 3 متری بطور متوسط موجب افزایش 01 درصدیمیزان آبگیری از کانال اصلی نسبت به شرایط بستر ثابت شده است و این نسبت برای سرریز 6 متری حدود 61 درصد برآورد شده است. کاهش نسبت آبگیری در نتیجه افزایش طول سرریز بیانگر کاهش اثرات تغییرات مورفولوژیکی بستر میباشد

توضیحات بیشتر