فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين عدالت سازماني ادراک شده و عملکرد کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين عدالت سازماني ادراک شده و عملکرد کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين عدالت سازماني ادراک شده و عملکرد کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين عدالت سازماني ادراک شده و عملکرد کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين عدالت سازماني ادراک شده و عملکرد کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
فریده رزمی سوها – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی مدیریت نیروی انسانی، گروه مدیریت، دانشکده علومانسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، باشگاه پژوهشگران جوان و
بهنام رزمی سوها – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی مدیریت نیروی انسانی، گروه مدیریت، دانشکده علومانسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا میباشد. روش بررسی: تحقیق حاضر کمی و از حیث هدف توصیفی، بر اساس منطق نتیجه کاربردی، و به روش همبستگی و با استراتژی پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان دانشگاه به تعداد 101 نفر که با استفاده از روش سرشماری، گردآوری دادهها صورت گرفت که از این تعداد 64 پرسشنامه به طور کامل پاسخ داده شده بود و شرایط بررسی را داشت. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه استاندارد میباشد. یافتهها: نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی پیرسون رابطه مستقیم و معناداری را بین عدالت سازمانی ادراک شده با عملکرد کارکنان نشان داد همچنین بین مولفههای عدالت سازمانی اعم از: عدالت رویهای، توزیعی، بینفردی و اطلاعاتی که همگی با عملکرد رابطه مستقیم و معناداری داشتند. نتیجهگیری: با توجه به یافتههای تحقیق عدالت سازمانی ادراک شده تأثیر مستقیمی بر عملکرد کارکنان دانشگاه میگذارد در نتیجه با افزایش درک عدالت سازمانی کارکنان، عملکر شغلی ارتقا و افزایش مییابد با استفاده از رگرسیون چند متغیره میتوان بیان نمود که مولفه عدالت بینفردی بیشترین تأثیر و عدالت اطلاعاتی کمترین تأثیر را بر عملکرد میگذارند

توضیحات بیشتر