فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سرمايه فرهنگي و سلامت روان کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سرمايه فرهنگي و سلامت روان کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سرمايه فرهنگي و سلامت روان کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سرمايه فرهنگي و سلامت روان کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سرمايه فرهنگي و سلامت روان کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:21
نویسنده(ها):
مسعود صادقی – استادیار، دکتری تخصصی، مشاروه خانواده ، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه لرستان
هادی فراست – مدرس دانشگاه لرستان ، کارشناسی ارشد ، مشاوره شغلی، ، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه لرستان

چکیده:
هدف پژوهش ، بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و سلامت روان کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان بود. جامعه آماری پژوهش ، کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان لرستان به تعداد 013 نفر بودند. نمونه آماری برای پژوهش 183 نفر که از این تعداد ، 03 نفر مرد و 03 زن به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند . ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه پرسشنامه سرمایه فرهنگی توسط بوردیو2002 و پرسشنامه سلامت روانی GHQ در نظر گرفته شد ، اعتبار یابی پرسشنامه سرمایه فرهنگی با آلفای کرونباخ0/79 و برای پرسشنامه سلامت روانی GHQ 0/83 گزارش شده به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از روشهای آماری توصیفی توزیع فراوانی و درصد و نمودار ستونی، میانگین و انحرافمعیار و با روش استنباطی ،رگرسیون دو متغییری و ضریب همبستگی است که برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار SPSS با سطح معنا داری=0/05 مورد استفاده قرار گرفت . نتایج بدست آمده نشان دادکه همبستگی مثبت و معنیداری بین سرمایه فرهنگی و سلامت روانی 31 sig =3/202 ، r ابعاد تجسم یافته و سلامت روانی 31 sig =3/209 ، r >3/ و ابعاد عینیت یافته و سلامت روانی 31 sig =3/229 ، r وجود دارد ولی رابطهی بین ابعاد نهادینه شده و سلامت روانی معنیدار نمیباشد 30 sig =3/398 ، r . ضرایب رگرسیونی بتا نشان دادند که تنها ابعاد تجسم یافته از قابلیت پیشبینی نمرات سلامت روانی برخوردار است 31 sig =3/209 ، و سایر متغیرهای پیشبین از این قابلیت برخوردار نسیتند 30 sig .نتیجه گیری این که با افزایش نمرات سرمایه فرهنگی و ابعاد تجسم یافته و عینیت یافته کارکنان اداره آموزش و پرورش استان لرستان، نمرات سلامت روانی آنان نیز افزایش مییابد.و به ازای یک انحراف معیار تغییر در نمرات ابعاد تجسم یافته سرمایه فرهنگی، نمرات اختلالات افسردگی کارکنان اداره آموزش و پرورش استان لرستان به اندازهی 0/24 انحراف معیار کاهش مییابد

توضیحات بیشتر