فایل ورد مقاله استخراج منحني فرمان بهرهبرداري زمان حقيقي از مخزن با استفاده از برنامهريزي ژنتيک

لینک دانلود

توضیحات بیشتر