فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سبک رهبري اخلاقي مديران و تعهد شغلي دبيران دوره دوم متوسطه ناحيه يک شهر خرم آباد

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سبک رهبري اخلاقي مديران و تعهد شغلي دبيران دوره دوم متوسطه ناحيه يک شهر خرم آباد دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سبک رهبري اخلاقي مديران و تعهد شغلي دبيران دوره دوم متوسطه ناحيه يک شهر خرم آباد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سبک رهبري اخلاقي مديران و تعهد شغلي دبيران دوره دوم متوسطه ناحيه يک شهر خرم آباد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سبک رهبري اخلاقي مديران و تعهد شغلي دبيران دوره دوم متوسطه ناحيه يک شهر خرم آباد :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:24
نویسنده(ها):
مسعود صادقی – استادیار، دکتری تخصصی، مشاروه خانواده ، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه لرستان
هادی فراست – مدرس دانشگاه لرستان ، کارشناسی ارشد ، مشاوره شغلی، ، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه لرستان

چکیده:
هدف پژوهش ، بررسی رابطه بین سبک رهبری اخلاقی مدیران و تعهد شغلی دبیران دوره دوم متوسطه ناحیه یک شهرخرم آباد بود.جامعه آماری پژوهش ، کلیه مدیران و دبیران آموزش پرورش ناحیه یک شهر خرم آباد به تعداد 088 نفر بودند.ونمونه آماری در پژوهش 268 نفر، که از این تعداد ، 118 نفر مرد و 158 زن به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه )پرسشنامه سبک رهبری اخلاقی براون و همکاران ) 2885 ( و پرسشنامه تعهد شغلی بلاو در نظر گرفته شد ، اعتبار یابی پرسشنامه سبک رهبری اخلاقی با آلفای کرونباخ0/80 و برای پرسشنامه تعهد شغلی بلاو0/75 گزارش شده است . به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از روشهای آماری ) توصیفی ( توزیع فراوانی و درصد و نمودار ستونی، میانگین و انحرافمعیار و با روش استنباطی ،رگرسیون دو متغییری و ضریب همبستگی است که برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار « SPSS با سطح معنا داری 85 = مورد استفاده قرار گرفت . یافته ها نشان دادند که همبستگی مثبت و معنیداری بین توجه انسانی، اخلاقی و منصفانه و تعهد شغلی 81 sig =8/151 ، r >8/ ، پیش برد امور بر مبنای اخلاقیات و تعهد شغلی 85 sig =8/151 ، r ، برخورد با خاطیان استانداردهای اخلاقی و تعهد شغلی 81 sig =8/255 ، r >8/ ، اعتماد پذیری و تعهد شغلی 81 sig =8/222 ، r و گفتگو در مورد ارزشهای اخلاقی و تعهد شغلی 81 sig =8/261 ، r (وجود دارد. ضرایب رگرسیونی بتا ، نشان دادند که تنها سبک برخورد با خاطیان استاندارد های اخلاقی مدیران از قابلیت پیشبینی نمرات تعهد شغلی دبیران برخوردار است 81 sig =8/255 ، و سایر متغیرهای پیشبین از این قابلیت برخوردار نسیتند 85 sig . نتیجه گیری این که با با افزایش نمرات سبکهای رهبری اخلاقی مدیران، نمرات تعهد شغلی دبیران نیز افزایش مییابد و به ازای یک انحراف معیار تغییر در نمرات سبک برخورد با خاطیان استاندارد های اخلاقی مدیران ، نمرات تعهد شغلی دبیران به اندازهی 0/28 انحراف معیار افزایش مییابد.

توضیحات بیشتر