فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين رهبري مديران و کار آفريني کارکنان جهاد کشاورزي استان لرستان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين رهبري مديران و کار آفريني کارکنان جهاد کشاورزي استان لرستان دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين رهبري مديران و کار آفريني کارکنان جهاد کشاورزي استان لرستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين رهبري مديران و کار آفريني کارکنان جهاد کشاورزي استان لرستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين رهبري مديران و کار آفريني کارکنان جهاد کشاورزي استان لرستان :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:26
نویسنده(ها):
هادی فراست – مدرس دانشگاه لرستان ، کارشناسی ارشد ، مشاوره شغلی، گروه مشاوره ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه اصفهان
عبدالرضا علی پور – کارمند جهاد کشاورزی، کارشناسی ارشد ، مدیریت منابع انسانی ، گروه مدیریت ، دانشکده تحصیلات تکمیلی اقتصاددانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک رهبری بر میزان کارآفرینی کارکنان در جهاد سازندگی استان لرستان اجراءشد.جامعه آماری شامل تمامی کارکنان اداره جهاد سازندگی بود. تعداد جامعه کارکنان 212 نفر می باشد، که از این تعداد، 133 نفر 79 مرد ، 35 زن به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه پرسشنامه سبک رهبری و پرسشنامه کار آفرینی بود ،که به منظور بررسی رابطه مولفه های تاثیر ایده آل ، انگیزش الهام بخش ، تحریک پذیری هوشمندانه ، ملاحظه فردی در سبک رهبری با کار آفرینی تنظیم گردید. در تحلیل روایی پرسشنامه ها مقدار همبستگی اسپیرمن همسانی درونی بین سؤالات پرسشنامه سبک رهبری برابرr=0/659 و پرسشنامه کارافرینی r=0/71 و برای تحلیل پایایی ضریب الفای کرونباخ برای پرسشنامه سبک رهبری برابر 0/723 و پرسشنامه کار افرینی برابر 0/842 بدست آمد به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از روشهای آماری توصیفی مانند توزیع فراوانی ، درصد ، نمودار ستونی، میانگین و انحرافمعیار و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی ، تحلیل رگرسیون دو متغیری و تحلیل واریانس دو راهه ( استفاده گردید.نتایج نشان داد که در بررسی رابطه تاثیر ایده آل با کار آفرینی r=0/61 و sig -0/00 رابطه انگیزش الهام بخش با کارافرینی sig=0/00 r=0/37 رابطه تحریک هوشمندانه با کار آفرینیsig=0/00 r=0/57 رابطه ملاحظه فردی با کار آفرینی sig=0/00 r=0/57 sig=0/00 r=0/5 تحلیل رگرسیون نشان داد که0/37 از تغییرات متغیر مربوط به کارآفرینی به وسیله متغیر پیش بین تاثیر ایده آل 0/13 به وسیله انگیزش الهام بخش 0/32 بوسیله تحریک هوشمندانه و0/036 بوسیله مولفه ملاحظه فردی در سبک رهبری تبیین می گردد

توضیحات بیشتر