فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين پيشرفت تحصيلي دانشآموزان و مهارتهاي ارتباطي معلمان مقطع ابتدايي شهرستان ايذه

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين پيشرفت تحصيلي دانشآموزان و مهارتهاي ارتباطي معلمان مقطع ابتدايي شهرستان ايذه دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين پيشرفت تحصيلي دانشآموزان و مهارتهاي ارتباطي معلمان مقطع ابتدايي شهرستان ايذه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين پيشرفت تحصيلي دانشآموزان و مهارتهاي ارتباطي معلمان مقطع ابتدايي شهرستان ايذه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين پيشرفت تحصيلي دانشآموزان و مهارتهاي ارتباطي معلمان مقطع ابتدايي شهرستان ايذه :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
ژاله داودزاده – استاد دانشگاه، کارشناس ارشد علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور دهدز،
علی میرزاصالحی – کارشناس علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

چکیده:
هدف از این مقاله، بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ابتدایی شهر ایذه در سال تحصیلی 49 49 انجام شده است. پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته کمی و کیفی و روش همبستگی است. ابزارهای مورد استفاده شامل – پرسشنامه مهارتهای ارتباطی محقق ساخته براساس الگوی کوئیندام و لیری متشکل از 94 سؤال و 6 مؤلفه میباشد. در روش کیفی به مشاهده و ثبت تعاملات بین معلم و دانشآموزان 93 کلاس درس با استفاده از جدول تعامل براون پرداخته شده است. جامعه مورد بررسی شامل دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی است. نمونه مورد بررسی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای نسبی شامل 933 نفر از دانش آموزان و 93 نفر از معلمان شهر ایذه است. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهای آماری توصیفی شاملفراوانی، درصد، میانگین و انحرافاستاندارد و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و Tمستقل خطی استفاده شده است. نتایج تحلیل دادهها نشان میدهد که بین مهارتهای معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. همچنین بین معلمان زن و مرد از نظر مهارتهای ارتباطی تفاوت معنی داری مشاهده نشده است

توضیحات بیشتر