فایل ورد مقاله رابطه مهارتهاي سازماني مديريت زمان مديران برعملکردشغلي دبيران شهراردبيل ازديدگاه خود دبيران

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله رابطه مهارتهاي سازماني مديريت زمان مديران برعملکردشغلي دبيران شهراردبيل ازديدگاه خود دبيران دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله رابطه مهارتهاي سازماني مديريت زمان مديران برعملکردشغلي دبيران شهراردبيل ازديدگاه خود دبيران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله رابطه مهارتهاي سازماني مديريت زمان مديران برعملکردشغلي دبيران شهراردبيل ازديدگاه خود دبيران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله رابطه مهارتهاي سازماني مديريت زمان مديران برعملکردشغلي دبيران شهراردبيل ازديدگاه خود دبيران :


محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت
تعداد صفحات:18
نویسنده(ها):
ناصره مولانا – استادیاروعضو هیئت علمی دانشگاه ازادواحدتهران مرکز
عباس خورشیدی – دانشیاروعضوهیئت علمی دانشگاه ازادواحدتهران مرکز
عسگر بیدار – دانشجوی رشته مدیریت اموزشی مقطع کارشناسی ارشد

چکیده:
این پژوهش به بررسی رابطه مهارتهای مدیریت زمان مدیران بر عملکرد شغلی دبیران مقطع متوسطه شهر اردبیل از دیدگاه دبیران همان مقطع انجام شده است. روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را 1059 دبیر مقطع متوسطه شهر اردبیل تشکیل می داد. از این تعداد 280 دبیر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه مدیریت زمان حافظی و همکاران و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون که روایی صوری آنها توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تایید و ضریب پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب (88/0 ، 83/0 ) به دست آمد، جمع آوری شد، داد هها با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی (آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t تک نمونه ای و رگرسیون چند متغیری) تجزیه و تحلیل شد. بر اساس نتایج به دست آمده بین مولفه های سازمانی مدیریت زمان با عملکرد شغلی دبیران رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.نتایج t تک نمونه ای نشان داد که مدیریت زمان مدیران و عملکرد شغلی دبیران دارای میانگینی بالاتر از حد متوسط می باشند یعنی اینکه وضعیت آنها در مدارس متوسطه شهر اردبیل مناسب می باشد. همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که مدیریت زمان مدیران پیش بین معنادار و در جهت مثبت عملکرد شغلی دبیران می باشند

توضیحات بیشتر