فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين اميدواري)تفکر خوش بينانه و تفکر بدبينانه( و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره دوم ابتدايي شهرستان دلفان در سال تحصيلي 93-94

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين اميدواري)تفکر خوش بينانه و تفکر بدبينانه( و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره دوم ابتدايي شهرستان دلفان در سال تحصيلي 93-94 دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين اميدواري)تفکر خوش بينانه و تفکر بدبينانه( و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره دوم ابتدايي شهرستان دلفان در سال تحصيلي 93-94  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين اميدواري)تفکر خوش بينانه و تفکر بدبينانه( و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره دوم ابتدايي شهرستان دلفان در سال تحصيلي 93-94،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين اميدواري)تفکر خوش بينانه و تفکر بدبينانه( و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره دوم ابتدايي شهرستان دلفان در سال تحصيلي 93-94 :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:25
نویسنده(ها):
چنگیز رحمتی ترکاشوند –

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین امیدواری تفکر خوش بینانه و تفکر بدبینانه و پیشرفت تحصیلی انجام گرفته است. طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. به همین منظور از بین 0966 دانش آموزا دوره دوم ابتدایی شهرستان دلفان، 959 نفر 271 دختر و 281 پسر به شیوه تصادفی نسبی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس امیدواری نوجوانان هیندز 2485 و معدل دانش آموزان استفاده گردید. برای تعیین ارتباط، جهت و شدت رابطه بین متغیرهای پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و برای مقایسه گروهها از آزمون t گروههای مستقل و برای بدست آوردن ضریب تعیین متغیرها از رگرسیون همزمان استفاده شده است. نتایج نشان داد که امیدواری و ابعاد آن با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار دارند. به علاوه، ترکیب ابعاد امیدواری تفکر خوش بینانه و تفکر بدبینانه می تواند جهت گیری پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کند. همچنین بین دو گروه پسر و دختر در میزان داشتن امیدواری و ابعاد آن تفاوت معناداری وجود دارد و بین دو گروه پسر و دختر در پیشرفت تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد.

توضیحات بیشتر