فایل ورد مقاله رابطه پذيرش فناوري اطلاعات وبهره وري کارکنان کارخانه فرآوري سرب وروي تيران

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله رابطه پذيرش فناوري اطلاعات وبهره وري کارکنان کارخانه فرآوري سرب وروي تيران دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله رابطه پذيرش فناوري اطلاعات وبهره وري کارکنان کارخانه فرآوري سرب وروي تيران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله رابطه پذيرش فناوري اطلاعات وبهره وري کارکنان کارخانه فرآوري سرب وروي تيران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله رابطه پذيرش فناوري اطلاعات وبهره وري کارکنان کارخانه فرآوري سرب وروي تيران :


محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
محمدرضا نصوحی – مدیریت دولتی دانشگاه ازاداسلامی دهاقان دهاقان ایران
یزدان کهیانی – مدیریت صنعتی دانشگاه ازاداسلامی واحدنجف ابادنجف ابادایران
محمد کریمی منجرموئی – کارشناسی ارشدفراورده موادمعدنی دانشگاه ازاداسلامی واحدعلوم ت حقیقات تهران تهران ایران
جعفر رییسی وستگانی – مدیریت صنعتی دانشگاه ازاداسلامی نجف ابادنجف ابادایران

چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی رابطه پذیرش فناوری اطلاعات و بهره وری کارکنان کارخانه فرآوری سرب و روی تیران م یباشد. جامعه آماری این تحقیق تمامی کارمندان و کارگران کارخانه فرآوری سرب و روی تیران به تعداد 120 نفر می باشد روش نمونه گیری برای این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. حجم نمونه آماری برای این پژوهش با استفاده از جدول مورگان برابر 70 نفر به دست آمد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. که پرسشنامه اول مربوط به پذیرش فناوری اطلاعات و پرسشنامه دوم مربوط به بهره وری نیروی انسانی می باشد. جهت سنجش پایایی ابزار اندازه گیری از آلفای کرونباخ استفاده شده است. در مورد پرسشنامه فناوری اطلاعات برابر 80/0 و برای پرسشنامه بهره وری برابر 81/0 و چون این مقادیر از 7/0 بزرگتر می باشد حاکی از پایایی بالای پرسشنامه ها بکار گرفته شده می باشد روایی پرسشنامه ها به صورت محتوایی و صوری توسط اساتید تأیید شد. روش های آماری تحقیق شامل آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و تحلیل واریانس می باشد. نتایج نشان داد که همبستگی معناداری بین برداشت ذهنی کارکنان از مفید بودن و آسان بودن فناوری اطلاعات با نمایل به استفاده از فناوری اطلاعات و بهره وری نیروی انسانی وجود دارد. و بر اساس تحلیل واریانس پذیرش فناوری اطلاعات در بین سطوح مختلف تحصیلات متفاوت است

توضیحات بیشتر