فایل ورد مقاله رابطه بين مديريت بر مبناي کرامت انساني و بهره وري سرمايه انساني در شرکت مخابرات استان آذربايجان غربي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله رابطه بين مديريت بر مبناي کرامت انساني و بهره وري سرمايه انساني در شرکت مخابرات استان آذربايجان غربي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله رابطه بين مديريت بر مبناي کرامت انساني و بهره وري سرمايه انساني در شرکت مخابرات استان آذربايجان غربي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله رابطه بين مديريت بر مبناي کرامت انساني و بهره وري سرمايه انساني در شرکت مخابرات استان آذربايجان غربي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله رابطه بين مديريت بر مبناي کرامت انساني و بهره وري سرمايه انساني در شرکت مخابرات استان آذربايجان غربي :


محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
غلامرضا آقازاده – کارشناس ارشدمدیریت دولتی مدرس گروه مدیریت دانشگاهپیام نورارومیه
فرزانه رحمانی – کارشناس ارشدمدیریت بازرگانی مدرس گروه مدیریت دانشگاهپیام نورارومیه
حامد شکارلو – کارشناس ارشدمدیریت دولتی دانشگاه ازاداسلامی واحدمهاباد

چکیده:
هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی و بهره وری نیروی انسانی شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی میباشد. در این پژوهش ارتباط مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی و ابعاد آن شامل متغیرهای رفتاری، متغیرهای جسمی، متغیرهای ذهنی-روانی و متغیرهای عملکردی با بهره وری نیروی انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی به تعداد 2226 نفر میباشد. حجم نمونهی آماری بر اساس فرمول کوکران، 327 نفر برآورد شده است که پس از توزیع پرسشنامه تعداد 280 پرسشنامه برگشت داده شد. روش نمونهگیری به صورت تصادفی می باشد. ابزار جمعآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه میباشد. روایی پرسشنامه به صورت صوری تعیین گردیده است. پایایی پرسشنامه توسط آزمون آلفای کرونباخ برای سؤالهای مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی در مدیریت و فرهنگ عملکرد بالا پرسش – 0 نامه به ترتیب با اعتبار 96/0 و 92/0 مورد تأیید قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های کلموگ روف- اسمیرنف، آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که رابطه معنیداری بین متغیر مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی و ابعاد آن (متغیرهای رفتاری، متغیرهای جسمی، متغیرهای ذهنی -روانی و متغیرهای عملکردی ) با متغیر بهرهوری نیروی انسانی وجود دارد، و همچنین بر اساس آزمون فریدمن متغیرهای رفتار دارای بیشترین امتیاز و متغیرهای جسمی دارای کمترین امتیاز از دیدگاه کارکنان شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی هستند

توضیحات بیشتر