فایل ورد مقاله مطالعه تکنيک هالوپرايمينگ روي جوانه زني بذر کاج الدار Pinus eldarica Medw درشرايط تنش خشکي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله مطالعه تکنيک هالوپرايمينگ روي جوانه زني بذر کاج الدار Pinus eldarica Medw درشرايط تنش خشکي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله مطالعه تکنيک هالوپرايمينگ روي جوانه زني بذر کاج الدار Pinus eldarica Medw درشرايط تنش خشکي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله مطالعه تکنيک هالوپرايمينگ روي جوانه زني بذر کاج الدار Pinus eldarica Medw درشرايط تنش خشکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله مطالعه تکنيک هالوپرايمينگ روي جوانه زني بذر کاج الدار Pinus eldarica Medw درشرايط تنش خشکي :


محل انتشار: اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
زینب جوانمرد – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس نور
مسعود طبری کوچکسرایی – دانشیاروعضو هیئت علمی گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس نور
فاطمه احمدلو – دانشجوی دکتری جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس نور

چکیده:
هوای اراک در زمره آلودهترین کلان شهرهای ایران قرار دارد. به منظور کاهش آلودگی هوای شهر و گسترش فضای سبز، جنگلکاری و کاشت درخت امری ضروری است. تنش خشکی از جمله تنشهای غیر زنده مهم است که اثرات زیانباری روی جوانهزنی دارد. امروزه پرایمینگ بذر به عنوان یک روش ارزان، آسان و زیستی برای اصلاح جوانهزنی بذر تحت تنش خشکی در گستره زیادی از گیاهان استفاده میشود. به منظور بررسی اثر هالوپرایمینگ برجوانهزنی بذر کاج الدار (Pinus eldarica Medw.) تحت تنش خشکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی، در 5 سطح هالوپرایمینگ (پتانسیل های اسمزی 2- ، 4- ، 6- ، 8- بار کلرید سدیم بمدت 72 ساعت و شاهد یا پرایم نشده)، 5 سطح تنش خشکی (0 ، 2- ، 6- ، 10- و 14- بار پلی اتیلن گلایکول ) و با 3 تکرار در آزمایشگاه انجام گرفت. نتایج نشان داد که هالوپرایمینگ با غلظتهای 2- ، 4- و 6- بار نسبت به شاهد به ترتیب بیشترین درصد و سرعت جوانهزنی را در تمامی کلیه سطوح تنش خشکی نشان دادند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که هالوپرایمینگ (بهویژه غلظت 2- بار) میتواند باعث افزایش بردباری به تنش خشکی در مرحله جوانهزنی و در نتیجه جنگلکاری موفق گونه کاج الدار در مناطق خشک و نیمه خشک و آلوده شهری شود

توضیحات بیشتر