فایل ورد مقاله نانوذرات مغناطيسي با القاشدگي جزئي و انتقال جرم گاز-مايع در رژيم جريان تيلور

لینک دانلود

توضیحات بیشتر