فایل ورد مقاله نقش روشآموزشي نمايشخلاق در بهبود يادگيري مفاهيم رايانه بر اساس رويکرد سازندهگرايي اجتماعي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله نقش روشآموزشي نمايشخلاق در بهبود يادگيري مفاهيم رايانه بر اساس رويکرد سازندهگرايي اجتماعي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله نقش روشآموزشي نمايشخلاق در بهبود يادگيري مفاهيم رايانه بر اساس رويکرد سازندهگرايي اجتماعي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله نقش روشآموزشي نمايشخلاق در بهبود يادگيري مفاهيم رايانه بر اساس رويکرد سازندهگرايي اجتماعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله نقش روشآموزشي نمايشخلاق در بهبود يادگيري مفاهيم رايانه بر اساس رويکرد سازندهگرايي اجتماعي :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:18
نویسنده(ها):
بیت الله اسدی – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
منوچهر وکیلیان – استاد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
منیژه کرباسی – استادیار روانشناسی تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
معصومه یونسی – کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:
هدف از این پژوهش شناخت تأثیر آموزش به روش نمایشخلاق در بهبود یادگیری مفاهیم رایانه بر اساس دیدگاه سازنده گرایی بود. از آنجا که روش پژوهش در این مطالعه، نیمهآزمایشی با طرح مقایسهی گروههای نابرابر بود، لذا دانشآموزان کل کلاس برای هریک از گروههای آزمایشی و کنترل به عنوان نمونه در نظرگرفته شد. به منظور گردآوری اطلاعات لازم در این پژوهش از آزمون محقق ساخته پیشرفت تحصیلی درس کار و فناوری پایهی ششم ابتدایی استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای اعتبار آزمون در پیشآزمون و پسآزمون 0/33 بهدست آمد. جهت سازماندهی دادهها از آمار توصیفی و جهت آزمون فرضیههای پژوهش از آزمون آماری تحلیل کواریانس با رعایت پیشفرضهای آن استفاده شده است. پس از انجام پژوهش و به استناد نتایج تحلیل کواریانس، مقدار F برای تفاوت میانگین نمرات یادگیری مفاهیم رایانه 112/2 و سطح معنی داری این مقدار با درجه آزادی 1 و 55 پایین تر از0/05 مقدارf برای تفاوت میانگین نمرات شناخت ابزارهای سخت افزاری 31/034 و سطح معنی داری این مقدار با درجه ازادی 1و 55 پاین تر از0/05 و مقدار f برای تفاوت میانگین نمرات شناخت نرم افزار نقاسی 32/577 و سطح معنی داری این مقدار با درجه ازادی 1و 55 پایین تراز0/05 بدست آمد بنابراین تفاوت میانگین نمرات بین گروههای آزمایش و کنترل معنیدار بوده و با 55 درصد اطمینان میتوان گفت: آموزش به روش نمایشخلاق موجب بهبود یادگیری مفاهیم رایانه، شناخت ابزارهای سختافزاری رایانه و شناخت نرمافزار نقاشی در دانشآموزان شده است.

توضیحات بیشتر