فایل ورد مقاله بررسي تاثير دانشگاه کارآفرين برتوسعه اقتصادي صنايع کوچک ومتوسط

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي تاثير دانشگاه کارآفرين برتوسعه اقتصادي صنايع کوچک ومتوسط دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي تاثير دانشگاه کارآفرين برتوسعه اقتصادي صنايع کوچک ومتوسط  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي تاثير دانشگاه کارآفرين برتوسعه اقتصادي صنايع کوچک ومتوسط،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي تاثير دانشگاه کارآفرين برتوسعه اقتصادي صنايع کوچک ومتوسط :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار
تعداد صفحات:16
نویسنده(ها):
مهرداد عنایتی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی کار واحد خرمدره
ایمان آریافرد – مربی علوم اقتصادی موسسه آموزش عالی کار واحد خرمدره
محمد همتی فر – مربی ،مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی کار واحد خرمدره
مهدی محبی – مهندسی کامپیوتر موسسه آموزش عالی کار واحد خرمدره

چکیده:
هدف پژوهش پیش رو ، بررسی تاثیر دانشگاه کارآفر ین برتوسعه اقتصادی صنایع کوچک ومتوسط می باشد. روش تحقیق مورداستفاده ازنوع توصیفی – پیمایشی است.همچنین جامعه آماری تحقیق شامل مدیران ارشد صنایع کوچک ومتوسط فعال واقع درشهرک های صنعتی استان تهران بوده که ازمیان آنها تعداد 105 نفربه عنوان نمونه آماری بااستفاده ازنمونه گیری تصادفی ساده برگزیده شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است وبه منظوربررسی روایی ازروایی صوری و جهت پایاییی ازضریب آلفای کرونباخ بهره برداری شد. درپژوهش ازآماراستنباطی نظیرآزمون کولموگورف اسمیرنوف و همچنین رگرسیون خطی جهت بررسی ارتباط میان متغییرهای تحقیق استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که دانشگاه کارآفرین وابعادآن، تاثیرمثبت ومعناداری برتوسعه اقتصادی صنایع کوچک ومتوسط دارند.

توضیحات بیشتر